Canal de Prevenció FREMAP

Bonus

Sou a:

Contingut de la pàgina

Bonus - Sol·licituds a efectuar el 2017

Informació per a la sol·licitud - Finalitzat termini de presentació

Col·laborem amb la seua empresa en l'obtenció del Bonus, un incentiu dirigit a aquelles empreses que contribuïsquen a una reducció de la sinistralitat laboral i facen actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, segons el regulat pel Reial decret 404/2010, de 31 de març en pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra, Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny en pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra, Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer en pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra y Reial decret 231/2017, de 10 de marçen pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra

Des del dia 15 d'abril fins el 31 de maig de 2017, d'acord amb el que estableix la normativa, les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per Contingències Professionals i que reunisquen els requisits exigits en la normativa poden presentar la sol·licitud de l'incentiu en la mútua o entitat gestora que assumisca la protecció de les seves contingències professionals. FREMAP posa a la seua disposició la seua xarxa de centres per a atendre seus consultes i facilitar-li la tramitació de sol·licituds.

A partir del proper mes d'abril , FREMAP posarà a disposició de les seves empreses associades informació consolidada sobre cotització i contingències, que els permeta sol·licitar l'incentiu.

Important: Amb data 10 de març s'ha publicat el R.D.231/2017; que no és aplicable a la sol·licitud a fer este any ja que en la seua Disposició transitòria primera indica que: “A les sol·licituds corresponents a l'exercici 2016, que d'acord amb l'article 6.1 hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de maig de 2017, els serà aplicable el que disposa el Reial decret 404/2010, de 31 de març”.

Polsant sobre la següent imatge podràs accedir als vídeos explicatius sobre el BONUS.

Vídeos sobre el BONUS a YouTube 

Per a més informació, més avall li facilitem els models i Guies corresponents a la sol·licitud de 2017.

Requisits que ha de complir l'empresa

 • Haver cotitzat almenys 5.000€ per contingència professional durant el període d'observació pel qual es demana l'incentiu.
 • Estar al corrent de pagament en el compliment de cotització a la Seguretat Social.
 • Haver fet inversions documentades i quantitatives, en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguen contribuir a l'eliminació o disminució de riscos durant el període d'observació.
 • Què els índexs de sinistralitat general i extrema, exclosos els accidents "in itinere", es troben per davall dels límits establits en la Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.
 • No haver sigut sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d'infraccions greus o molt greus matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Acreditar, mitjançant formulari d'acta-declaració, el compliment per l'empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Acreditar el desenvolupament o la realització durant el període d'observació, almenys dos, de les següents accions:
  • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis (treballadors designats o servici de prevenció propi), encara quan no estiga legalment obligada a efectuar-ho, o ampliació dels recursos propis existents.
  • Realització d'auditories externes del sistema preventiu de l'empresa, quan no estiga legalment obligada a això.
  • Existència de plans de mobilitat vial en l'empresa com a mesura per a previndre els accidents de treball en missió i els "in itinere".
  • Acreditació de la disminució, durant el període d'observació, del percentatge de treballadors de l'empresa o centre de treball exposats a riscos de malaltia professional.
  • Certificat de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, expedit per entitat o organisme degudament acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), justificatiu que esta organització i funcionament s'ajusten a les normes internacionalment acceptades.

Quantia de l'incentiu

Podrà assolir fins el 5% de l'import* de les quotes abonades per la contingència professional de l'empresa, o bé fins el 10% si se'ls haguera concedit l'incentiu corresponent al període d'observació** anterior.

* És important considerar que el límit vindrà determinat per l'import de les inversions que l'empresa haja efectuat durant el període d'observació.

** Es considera període d'observació el número d'exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagen format part d'una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis. Per a més informació, pot consultar la guia explicativa per a la sol·licitud de 2017.

Passos per a tramitar correctament una sol·licitud

 • 1. Confirmar:
  • Haver cotitzat almenys 5.000€ per contingència professional.
  • No superar els índexs de sinistralitat del sector.
  • Haver invertit en prevenció de riscos laborals.
  • Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • No haver sigut sancionat per infracció greu (2 com màxim en el període d'observació) o molt greu en prevenció de riscos laborals i Seguretat Social.
  • Complir els requisits bàsics en prevenció, detallats en l'acta declaració.
  • Complir, com a mínim, amb 2 de les 5 activitats preventives complementàries exigides.
  • Complimentar tantes sol·licituds i autodeclaracions com CIF-CNAE hi haja.
 • 2. Aportar:
  • Sol·licitud, certificació i autodeclaració complimentades i degudament firmades pel representant de l'empresa i firmes de conformitat de tots els delegats de prevenció de l'empresa. En el cas que existira disconformitat i que hi haguera al·legacions dels mateixos, remetre açò juntament amb la documentació a aportar.
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de la Tresoreria General de la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud.
  • Fotocopia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant.
  • Document que acredite la facultat de representació de l'empresa per part del sol·licitant.
 • 3. Lliurar tota la documentació a FREMAP.

Documentació associada

Nova normativa sol·licitud Bonus 2018

Vídeo “BONUS” Novetats-2018

Polsant sobre la següent imatge podràs accedir al vídeo explicatiu amb les novetats del Reial decret 231/2017, de 10 de març en pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra que seran aplicables a les sol·licituds de l'incentiu que es facen l'any 2018.

Vídeos sobre el BONUS a YouTube 

Documentació d'interés

AGENDA

Gener 2018
Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha uns altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina